Κύκλωψ

der himmel
ein betrunkener
seemann
dem einer das auge
ausgestochen hat

im finstern
die weiße perle

du schläfst
mit dem zyklopen

Uljana Wolfil cielo
un marinaio
ubriaco
cui si sia
cavato l’occhio

nel buio
la perla bianca

tu dormi
col ciclopeaz ég
részeg
hajós
akinek kitolták
fél szemét

fehér gyöngy
a szürkületben

a küklópsszal
alszol

Marinero soy de amor
Sefardí – Cervantes – SavallNote

1. Πᾶν γνήσιον ἀντίτυπον φέρει τὴν κάτωθι ὑπογραφὴν καὶ σφραγίδα: ogni copia autentica reca la seguente firma e il sigillo.

2. So al momento pochissimo di Ettore Wieser: era triestino, navigava, leggeva libri in italiano, tedesco, francese e greco, alcuni dei quali, acquistati a Patrasso, si era portato a bordo della goletta "Angelo", (forse, ma non ne ho ancora trovato conferme definitive) ha partecipato alla battaglia di Domokós del 1897 tra le fila dei garibaldini e, almeno in fatto di libri, aveva uno spiccato senso della proprietà.

3. Il testo illustrato nelle fotografie ha un odore che potrò integralmente restituire, incluse le sue nuances marine, fra qualche decina d’anni, se tutto va bene, con uno speciale link (il listink).

4. Questo è tutto quello che ho da dire sull’editoria elettronica.

Jegyzetek

1. Πᾶν γνήσιον ἀντίτυπον φέρει τὴν κάτωθι ὑπογραφὴν καὶ σφραγίδα: “minden hiteles példány az alábbi aláírást és pecsétet viseli.”

2. Egyelőre nagyon keveset tudok Ettore Wieserről. Ő is trieszti volt, sokat hajózott és sok könyvet olvasott, olaszul, németül, franciául és görögül; ezek egy részét Patraszban vette és az „Angelo” sóner könyvtárában tárolta; 1897-ben a garibaldinistákkal együtt (valószínűleg, bár nincs még rá cáfolhatatlan bizonyítékom) részt vett a domokoszi ütközetben. Ami a könyveket illeti, ezek a magántulajdon iránti erős érzékéről tanúskodnak.

3. A képeken látható kötetnek olyan erős illata van, amelyet remélhetőleg reprodukálni tudok majd néhány évtizeden belül, minden tengeri árnyalatával együtt, egy speciális link (a listink) segítségével.

4. Egyelőre ennyit tudok mondani az elektronikus publikációról.

Nincsenek megjegyzések: