Nyelvemlék


Amikor tizenöt éve ebbe a faluba jöttünk, az öregek egymás között még szlovákul beszéltek, vagy ahogy ők mondták minden negatív árnyalat nélkül, tótul, határozottan megkülönböztetve az irodalmi szlováktól – amelyet persze ismertek és olvastak – azt az archaikus tájszólást, amelyet valahonnan az északkeleti Kárpátokból hoztak az 1700-as évek elején, amikor leereszkedtek a Gödöllői-dombság török által elpusztított falvainak benépesítésére. Štúr százötven évvel későbbi, 1844-es Nárečia Slovenskuója, amelyben meghirdette a szlovák nyelv önállóságát és felállította a közép-szlovák nyelvjárásokon alapuló nyelvtanát, már nem jutott el hozzájuk. Ők azóta is a saját, ruszinhoz közelítő, 17. századi cseh nyelvű evangélikus énekes- és imakönyveik által befolyásolt és számos magyar szóval gazdagodott nyelvjárásukat használják, amelyet én is előbb tanultam meg tőlük, mint az irodalmi szlovákot a helyi nemzetiségi önkormányzat által indított nyelvtanfolyamon.

Csömöri szlovák asszonyok a hagyományosan augusztus 20-án rendezett ökumenikus imanapon, 2010

Ez a nyelvváltozat azonban csak élőbeszédben létezik. A nyelv írásos formájának a nemzetiségi önkormányzat által terjesztett Ľudové noviny újságban, a lakosságcserével Szlovákiába került rokonoktól érkező könyvekben és az elmúlt évtizedekben még létezett iskolai nemzetiségi oktatásban használt irodalmi szlovákot tekintik. Csak nemrég fedeztem fel meglepetéssel, hogy valaha saját írott változata is volt, amelyet a betelepüléstől fogva használtak egészen addig, amíg a magyar mint hivatalos nyelv ki nem szorította a gyakorlatból.

Csömör, községháza, 1905

A helyi evangélikus egyház honlapjának készítése közben, a történeti részhez anyagot gyűjtve bukkantunk a parókia padlásán egy kézzel írott régi könyvre, amelyről kiderült, hogy a csömöri gyülekezet történetét írja le latin nyelven az 1700-as évek eleji betelepüléstől az 1800-as évek közepéig. A kézirat olyan sok új adattal szolgált az egyház és a falu történetéhez, hogy elhatároztuk: az egészet felrakjuk facsimile formájában, átírással és fordítással az evangélikus honlap egy külön erre kialakított könyvtárába, amelyet éppen ma, a templomalapítás évfordulóján nyitott meg ünnepélyesen Johann Gyula lelkész.

Az 1798-ban megkezdett csömöri evangélikus gyülekezettörténet első oldalának fejléce, innen

A kéziratnak a könyvtárban már olvasható első néhány oldalán a helyi iskolamester, Klinger János – Ján Klinger – foglalta össze 1798-ban a csömöri evangélikus egyház addigi történetét a betelepüléstől eltelt nyolcvan évben. Számos azóta elveszett dokumentumot is idéz a parókia levéltárából, köztük teljes egészében azt a két úgynevezett „híványlevelet”, amelyben a falu lakói 1722-ben az első lelkész, Jakobeus Sámuel, majd 1793-ban az ő számára rögzítették leendő javadalmazásukat. A híványlevél megszokott dolog az evangélikus egyházban, de míg többnyire latin nyelven fogalmazták, addig ez a két levél kuriózumként a helyiek anyanyelvén, egyházi csehvel vegyes tót tájszólásban készült. Éppen a vegyes nyelv és a tájszavak miatt nem egyszerű pontos fordítását adni, ezért minden javítást előre is köszönünk olvasóinknak.

Jakobeus Sámuel lelkipásztor és az evangélikus iskolamester híványlevele, Csömör, 1722 k. (másolat, 1798), innen

Proventus Pastoris in Ecclesia Csömöriensi

1. Na gesen se sege 10. kýll; na gar 4.
2. Každý Osobnik magjcý swug plúch 2 kyly, který se s ginným zpráha 1½. Želiár dawá 1 kylu.
3. Drewa 8. dobrých furou.
4. Sena 8. dobrých letných wozou.
5. Loga na Swjce 8 funtou a z každého howada gazýk
6. Pastýri powinnj sau darmo pásti, ponĕwádž y P. farár gjm darmo slaužiti budĕ
7. Od kázny pohrebnég 1. flh. od polkázny 10. grs. z wywánjm 6. grs.
8. Od sobaša a ohlášky 6. grs. a od wwodu mladeg Nĕwesti, koláč, pečenŭ, ručnjk.
9. Od wazky Šéstonedĕlky, chléb, kohauta, a groš.
10. Offery na wjročité slawnosti, ktomu Colledy, které kostolnjcý wykonáwagj.
11. Na 3. Krále sám P. farár chody s Colledou; na Božj tĕlo pak. P. Rektor.
12. Zahradu, konopnicu, kapusnicu, powinnj sau ohrázať y zorať
13. Od každého domu kohauta
14. Každá Wdowa Wrete
15. Z Winjc wčas oberačky wdečnost.

Proventus Rectoris

1. Na ozým sege se 5. kýll; na gar 3.
2. 3. wozy drewa, a 3. Sena
3. Který má swug pluh dáwa pol kyly; polowičnjcy pak a želiári po mjtowniku.
4. Od Pohrebu s kázaným 6. grs. s polkázaným 5. grs. s podĕkowáným pak 4. grs.
5. Zahradu pre domácé wecy, ktomu konopnicu
6. Pri Slawnostéch Wyročitých Cantacýe
7. Od Grammatisty na Rok 1 fl.- Od Donatisty 18. grs. Od Initialisty. 14. grs. ktomu y giné wecy w Školách običegné, gako y drewo.

Ex Filiali Palotta reditus Pastoris

1. Geden fúr letný Sena; a geden fúr dobrý trstini
2. Segu 2. kyly gačmena, který sau powinný obrobiti, a na Csömör priwésti.
3. Od pluhu dáwagu kýlu žýta; a který plúh nĕmagj, po púl kyle.
4. Od Krstu, wazky, Sobášúw, Pohrebúw, a ginných slaužéb knezských, tak, gako Cžemeranga dáwagu, a có wjce z wdečnosti.
A lelkipásztor ellátmánya a csömöri egyházban

1. Őszre 10 mérőt vetnek neki; tavaszra 4 mérőt
2. Minden személy, akinek saját ekéje van, 2 mérőt, aki a máséval dolgozik, 1½ mérőt, a zsellér 1 mérőt ad
3. 8 jó fuvar fa
4. 8 jó nyári szekér széna
5. Gyertyára való faggyú 8 font, és minden marha nyelve
6. A pásztorok kötelesek ingyen legeltetni neki, minthogy őket a lelkész is ingyen fogja szolgálni
7. A szentbeszédes temetésért [?] 1 frt [?], a félszentbeszédesért [?] 10 krajcár, a kiírásért [?] 6 krajcár
8. Esküvőért és kihirdetésért 6 krajcár, és a fiatal menyasszony bevezetéséért kalács, sült, kendő
9. Gyermekágyas áldásáért [keresztelőért?] kenyér, kakas és egy krajcár.
10. Adományok a [halotti] évfordulós ünnepségeken, ehhez még az egyházfiak által gyűjtött koledák
11. Háromkirályokkor maga a lelkész megy koledálni; Úrnapjára az iskolamester.
12. A kertet, kenderföldet, káposztást, szőlőt bekerítik és felássák neki
13. Minden háztól egy kakas
14. Minden özvegy sző neki
15. A szőlőből a szüretelők jó korán hálaajándékot [adnak]

Az iskolamester ellátmánya

1. Őszre 5 mérőt vetnek; tavaszra hármat
2. 3 kocsi fa és 3 széna
3. Akinek saját ekéje van, fél mérőt ad, a felesek és zsellérek tehetősségük szerint
4. A szentbeszédes temetésért 6 krajcár, a félszentbeszédesért [?] 5 krajcár, a búcsúztatóért még 4 krajcár
5. Kert a ház körüli terményeknek, valamint kenderföld
6. Az évfordulós ünnepségekért cantacýe [?]
7. A grammatistáktól [felsőbb osztályosoktól] évi 1 forint, a donatistáktól [alsóbb osztályosoktól] 18 krajcár, az initialistáktól [ábécét tanulóktól] 14 krajcár, amelyhez hozzájönnek még az iskolában szükséges dolgok, valamint a tűzifa

A lelkipásztor ellátmánya a palotai leányegyházból

1. Egy kocsi nyári széna, és egy kocsi jó nád
2. 2 mérő árpát vetnek, amelyet kötelesek megművelni és Csömörre vinni
3. Ekénként adnak egy mérő rozsot, s akinek nincs ekéje, fél mérőt
4. Keresztelésre, áldásra, házasságra, temetésre és más papi szolgálatokra úgy, ahogy a csömöriek adják, és valamit hálaadásképpen is.

Klinger János evangélikus iskolamester híványlevele, 1793 (másolat, 1798), innen

Poněwádž gedná každá zwlaštny Práce, zwlastny též mzdy swé zasluhuge: tehdy My Obywatěle Csemerštj, Augšpurgského Wyznáni Lide, powolawagjce Widného a dobre wčeného Muže Jána Klingera, za budaucýho našého Pána Rektora, Gemu, gak Wrad Wčitelšky, taky Kántorský w nás konagjcýmu zwlaštný mzdú oddati, týmto Pjsmem se zawazugeme. Tato záležeti budě w nastedugjcých wěcéch.

I. Od Wradu Wčitelského.

1.) Zem, pod 4. kyly Ozymnýho, a pod 4. garnýho sátj, kterau zorati, ano y obyle zožati, a zwesti powinnj buděme.
2.) Sena hotowého 3. wozy.
3.) Konopisko, kapusnisko, a kukuričisko, orati, gako y zahradi oprawati buděme. – 1798. accessit et terra fabalij (pasŭlisko) nuncupata.
4. Od každého žáka 10. grošý, které se w tom týdny na Jozéfa od wšeckých wyplatiti magj.

II. Od Wradu pak Kántorského

5. Hotowych penezy. 15. Rfl.
6. Od celeho gazdu dwe kýli, od Polowičnjka poldruheg kýli; od Željara gednú kylu holého žita, které wšecko w geden děn se má snésti a zesypati.
7. Drewa tri celé Sáhy, a ráždě na oplátky.
8. Od pohrebu se spjwánjm peť grošj, s Valedictii 1. zlatý.
9. Cantacye na wšecky tri Slawnosti, gako y Blažiacyu, Gregoracyu, a Martynacyú.
10. Na slawnosti Wánoční, obyčegná obyčegná hostyacya.
11. Collecta we Wjně, pri které každy cely gazdá aspon 4. polowičnjk 2, a želiár 1. holbu datimá.
12. Do mlýna woziti wedle potrebi zporátku též buděme.

– Psáno na Čemerý dne 24. marca Roku 1793. Georgius Ribbaij V. D. M. Czinkot. & filialium M[anu][pro]pria.
Mačan Martyn J. B.
Suhaý Ďuro. Curator
Račko Ďuro – Kowáč Mate – Križan Jano – Lašán Matěg.

Vocationi huic adsensum suum praebet Joannes Mollnár. Eccl. Evang. Aug. Conf. P. B. V. D. Minister, caeterarum vero Eccl[esi]arum Evang. in provincia. Pesthiensi p. t. Senior.

NB. Ao. 1796. Tempore Introductionis novi Pastoris Czinkotae, Samuelis Gegusch, his Vocatorialibus, in adjumentum Rectoris Csömöriensis, accessit Colleda.
Minthogy mindenki dolgozik, ezért mindenki megszolgálja az ő bérét. * Így mi, Csömör lakói, az ágostai hitvallás követői, meghíván a tekintetes és igen tanult Ján Klingert jövendő iskolamesterünknek, Őneki nálunk végzendő úgy tanítói mint kántori hivataláért fizetést adni ezzel a levéllel kötelezzük magunkat. Ez pedig a következő dolgokban fog állni.

I. Tanítói hivataláért

1. Kötelesek leszünk 4 mérő őszi és 4 mérő tavaszi vetésre való földet felszántani, megművelni és gondozni.
2. 3 teli szekér szénát.
3. Kenderföldjét, káposztaföldjét és kukoricását felszántjuk, kertjét felássuk. [Latinul:] 1798-ban ehhez még hozzájött a pasŭliskónak nevezett babföld is.
4. Minden diáktól 10. krajcár, amelyet a József napjára eső héten kell kinek-kinek megfizetnie.

II. Kántori hivataláért

5. Készpénzben 15 rajnai forintot.
6. Minden teljes gazdától két mérő, a felesektől másfél mérő, a zsellérektől egy mérő tiszta rozsot, amelyet mindenkinek egyazon napon kell elvinnie és összeöntenie.
7. Három teljes öl fát és rőzsét fizetségül.
8. Az énekes temetésért öt krajcárt, a búcsúztatóért egy aranyat.
9. Cantacyet [?] mindhárom ünnepre, Balázs, Gergely és Márton-napra.
10. A karácsonyi ünnepre a szokásos vendéglátást.
11. Borkollektát, mégpedig minden teljes gazdától legalább 4, a felesektől 2, a zsellérektől 1 iccét.
12. A malomba is elvisszük és felöntjük a garatra [gabonáját].

Íratott Csömörön, az 1793. év március 24-én. Ribbai György Cinkota és leányegyházai lelkésze, s.k.
Macsán Márton bíró
Szuhai György gondnok
Racskó György, Kovács Máté, Krizsán János, Lasán Máté

E híványlevélhez beleegyezését adja Molnár János, az evangélikus egyház lelkésze, és a pesti kerület valamennyi evangélikus egyházának elöljárója.

N.B. 1796-ban, az új cinkotai lelkipásztor, Gegus Sámuel beiktatásakor ehhez a híványlevélhez a gyűjtés is hozzájárult a csömöri rektor javára.

Csömör térképe az 1781-es első katonai felmérésből, innen

A két híványlevélen kívül szlovák szöveggel találkozunk az egyház földjeinek leírásában is, amely a földek fekvését bevett helyi nevükön pontosítja. Érdemes megfigyelni a pri forrášy, ‘a forrásnál’ kifejezést, amely az irodalmi szlovákban prameň volna.

7. Terrae, et prata. – Inseminat D. H. Scholae-Rector de Lege 4. metr. pos. hyemalis, et 4. vernalis seminaturae. Terrae vero hae, non sunt singulatim excissae, sed adhaerent fundo pagensi. – Hortus vero infra Scholam – situs denique fabetum – canabetum, cauletum et fagopyretum sunt excissae. – Latitudo earum moderna, adinventa est sequens: a.) Hortus infra Scholae aedificium iacens est 7½ orgyarum latus, et 33. longus. – b.) Fabeti latitudo (w starých konopistkách, nuncupatum) est 5. orgyarum, et 5. pedum lat. – c.) Canabetum minus (niže cesti, pri forrášy) est 3. org. lat. – d.) Canabetum majus est 5½ orgy. lat. (et nuncupatur: pri kapustniskách) – e.) Cauletum (z konča kapustnjsk.) 3. org. et 2. ped. lat. – f. Fagopyretum (nad Winnicámi) 12. org. lat.7. Földek és legelők. – Az iskolamester törvényesen 4 pozsonyi mérő őszi és 4 mérő tavaszi vetést vet. Ezek a földek nem egyben vannak kimérve, hanem a falu telkeihez csatlakoznak. – Az iskola alatt kert, továbbá babföld, kenderföld, káposztásföld és hajdinaföld is ki lett mérve. Ezek jelenlegi fekvése a következőképpen találtatott: a) Az iskola épülete alatt fekvő kert 7 és fél öl széles, 33 öl hosszú. – b) A babföld (ahogy mondják, v starých konopistkách [szlovák: a régi kenderföldön]) szélessége 5 öl, illetve 5 láb. – c) A kisebbik kenderföld (niže cesti, pri forrášy [az út alatt, a forrásnál]) 3 öl széles. – d.) A nagyobbik kenderföld 5 és fél öl széles (és a pri kapustniskách [a káposztásnál] nevet viseli). – e.) A káposztás (z konča kapustnisky [a káposztás végétől]) 3 öl illetve 2 láb széles. – f.) A hajdinás (nad vinicami [a szőlők fölött]) 12 öl széles.

Lovasok járják be a csömöri földeket

A váratlanul felbukkant „csömöri nyelvemlék” megérdemelte, hogy képe a községi naptárba is belekerüljön, amellyel az önkormányzat minden karácsonykor megajándékozza a falu összes családját, s amelynek elkészítésével ez év végén minket tiszteltek meg.

7 megjegyzés:

ÉvaZsuzsanna írta...

Csodás emlékek fűzik családunkat, kicsiket, nagyokat Csömörhöz, bár csak negyedszázadig kertészkedtünk a hegytetőn. Amikor eladtuk a kertet, az új tulajdonos, aki férjétől születésnapi ajándékul kapta, azt mesélte, hogy könnybelábadt szemmel ült a teraszon, felsóhajtva: milyen gyönyörű!

Studiolum írta...

Negyedszázad nagy idő. Mi még kétharmadánál sem vagyunk, de reméljük, hogy a duplájáig is eljutunk. És valóban, ennyire meg lehet szeretni ezt a falut.

LeoM írta...

Ha szabad néhány megjegyzést fűznöm a jeles dokumentum eddig publikált átiratásának egy-két problematikusabb helyéhez:

http://csomor.lutheran.hu/fontes/hu/gyt003.htm

Az "L. 13." az eredeti kéziratban "L.B!"-nek látszik, tehát itt is a később helyesen fordított (bár a latinban fel nem oldott) "Lector Benevole" megszólításról van szó.

A parókia feliratában a latin szöveg "PL. R.NDVS CL. DD."-t és "ŢT"-ot ír "DN." és "TÓT" helyett, ami bizonyára sajtóhiba, akárcsak később a "Sauel" is.

http://csomor.lutheran.hu/fontes/hu/gyt005.htm

A "caet." alighanem "caeteris", aszindetikusan kapcsolva (nem világos, hogy lesz belőle a magyarban "lelkészlak", hiszen ez már kommentár).

A "per Ladislaum Czabaji Ord. dvdb. extradatum" kifejezésben én "Ord[inarium] Iudl[ium]"-ot olvasok, vagyis "rendes szolgabírát".

Ismét van néhány kisebb elírás, pl. "porrecto" ehelyett: "porrecta".

http://csomor.lutheran.hu/fontes/hu/gyt006.htm

A "hujatibus" teljesen normális: "huias", akárcsak "cuias".

"Michaelis Gosztoni, pro tunc N. Judlium": valójában "V[ice] Iudlium", vagyis "alszolgabíró" (nem puszta "bíró"!).

http://csomor.lutheran.hu/fontes/hu/gyt007.htm

"7.) Mantile unum [xylinum]. Caet. 8. Sartorii Postilla slavica." Ha a később beírt részek zárójelben állnak, a "8. Sartorii"-val kezdve egy újabb zárójeles résznek kellene következnie. Mivel a "Caet." még a korábbi beírásból származik, amely eleinte a bekezdés utolsó szava is volt, jelentése nem lehet "Továbbá", különösen nem kettősponttal, hanem ugyanazt jelenti, mint fent: "(és) más (dolgok)." Később persze ezeket a dolgokat mégis beírták a szövegbe, de attól az eredeti jelentésnek még nem kellene megváltoznia.

Ennyit röviden, egy gyors átfutás után. Egyébként további jó munkát kívánok!

LeoM írta...

Javítva:

átírásának/átiratának

(Úgy látszik, ennyi latin után már alig megy a magyar...)

Studiolum írta...

Nagyon hálásan köszönöm a gondos átolvasást és javításokat. Már át is vezettem őket a csömöri oldalon publikált szövegbe.

Az 5. oldal „caet[eris]”-e előtt a latinban ott áll a „Parochia”, ezt fordítom „lelkészlak”-nak.

Hamarosan további oldalak átírását és fordítását rakom fel a forráskiadásba. Ha esetleg lesz rá ideje és kedve, nagyon megtisztelne, ha ezeket is átfutná. Ha az itt oldalt található e-mail-címre megírja, a nevét is közzétesszük a forráskiadás bevezető oldalán mint a latin átírás lektoráét.

LeoM írta...

Örülök, hogy segíthettem. Az átolvasás sajnos nem volt annyira gondos, amint a "parochia" esete is mutatja, inkább csak nagyon felbuzdultam, amikor megláttam az elején, hogy az "L.B."-ből "L. 13" lett, s gondoltam, megnézem, hátha van még egy-két hely, ahol nekem jobb ötletem van. Ha az egész elkészül, érdemes lesz egyszer tényleg alaposan átolvasni. Szlovákul sajnos nem tudok, de a latin jogi és egyházi terminológiával sokat foglalkoztam, ami néha tényleg segíthet (a "DD." pl. vagy több urat, vagy kétszeres doktort jelöl, ezért fogtam gyanút miatta). Még szerencse, hogy — protestáns parókiáról lévén szó — a fogas "tri(d)enti" kérdés nem fog fölmerülni...

Studiolum írta...

Igen, az L.13 valóban nagyon kínálta magát. Magyarázata az, hogy az első néhány sor multitasking üzemmódban született, azaz hogy élőben szemléltettem a lelkésznek, hogyan képzelem az átírást, fordítást és honlapra vitelt, s csak töredék figyelemmel, gépiesen írtam át a kéziratot. Utána pedig már onnan folytattam, ahol abbahagytam… Tanulság, hogy valóban még egyszer alaposan át kell majd nézni az egészet.